Hadar Aviv Shalom Jerusalem

Vintage enamel Hadar Aviv plaque with stylized "Shalom" and Jerusalem...12.5" x 5.75"...Israel