Shabbat Tray

Vintage brass and verdigris Shabbat tray...15" x 10"...Israel